VIÑETS ASSESSORAMENT SL
C. Sant Joan, 17
08540 - CENTELLES
938810984
centelles@vinets.net - manlleu@vinets.net

ASSESSORAMENT PER A EMPRESES I PARTICULARS


LABORAL

Els nostres serveis en l’àmbit del Dret del Treball i les Relacions Laborals i de la Seguretat Social es destinen tant a persones físiques com a persones jurídiques, confeccionant periòdicament les nòmines, butlletins de cotització, tramitació d’altes i baixes a la Seguretat Social, previsions de pensions, incapacitats, acomiadaments, Expedients de Regulació d’Ocupació, contractacions, negociacions col·lectives i individuals, actuacions davant la Inspecció de Treball i procediments judicials davant la Jurisdicció Social.      


TRIBUTACIÓ - COMPTABILITAT

Dedicat a l’assessorament fiscal i comptable, tant per a empreses com per a persones físiques, les nostres principals tasques inclouen l’elaboració i presentació de les declaracions tributàries periòdiques d’IVA, IRPF, Impost de Societats,... així com serveis de planificació fiscal i anàlisi financers, assessorament en inspeccions tributàries i procediments davant l’Agència Tributària, comptabilitat, col·laboració amb el tancament comptable, presentació de llibres oficials i tràmits davant el Registre Mercantil.

 

JURÍDIC

Les nostres tasques d’assessorament jurídic i representació legal en l’exercici de l’advocacia les gestionem a través de les nostres empreses del grup VIÑETS PIFERRER ADVOCATS SLP i VIÑETS ADVOCATS SLP, formades per un equip multidisciplinari d’advocats els quals presten els seus serveis en els àmbits del dret civil, mercantil, penal, laboral, tributari i administratiu, així com en procediments judicials i extrajudicials per temes contractuals, hereditaris, immobiliaris, arrendaticis i matrimonials.


ASSEGURANCES

Amb una llarga experiència en el sector, el nostre departament d’assegurances gestiona la contractació de tot tipus de  cobertures i assegurances per a empreses (Pimes, Responsabilitat Civil, flotes de vehicles comercials i/o industrials, assegurances obligatòries per treballadors, cobertura de baixes mèdiques,...) i particulars (llars, vehicles d’ús particular, assegurances de vida i/o accidents, plans de pensions,...). Igualment, ens encarreguem de la tramitació de qualsevol sinistre en relació a les assegurances contractades pels nostres clients.

 

 

webpime